Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

Myszkinowa
0826 e961
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Myszkinowa
7476 a1e4
Reposted fromnyaako nyaako
Myszkinowa
7646 50aa
Reposted fromnyaako nyaako
5571 08e2 500
Reposted fromtwistedbutpretty twistedbutpretty vianyaako nyaako

September 10 2017

Myszkinowa
9314 5c3e
Reposted fromzciach zciach vianyaako nyaako

September 03 2017

4638 e7aa 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaBalladyna Balladyna
Myszkinowa
7686 fa15 500
Myszkinowa
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianyaako nyaako
Myszkinowa

August 29 2017

Myszkinowa
1022 4a73
Reposted fromIriss Iriss viaBalladyna Balladyna

August 28 2017

Myszkinowa
7663 dd2d 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viaganzrockbar ganzrockbar
Myszkinowa
6119 404f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadaises daises
Myszkinowa
Znalazłem koszulkę, która pachnie Tobą.
— K.
Myszkinowa
1251 445b 500
Dolina Chochołowska/Chochołowska Valley.
Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaevildoro evildoro
Myszkinowa
Czasami musisz przejść przez piekło, aby znaleźć swoje niebo.
— Rachel Van Dyken – Ruin
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Myszkinowa
Życie co jakiś czas podaruje ci cudowną chwilę. 
Naciesz się nią.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

August 23 2017

Myszkinowa
Myszkinowa
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viagdziejestola gdziejestola

August 22 2017

3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl